Preuzmite našu brošuru

Pogledajte primjere iz inostranstva

„Participativni budžet – prilika za efikasno uključivanje građana u odlučivanju“

Šta je participativno budžetiranje?

Participativno budžetiranje omogućava građanima da učestvuju u donošenju odluka o razvoju svoje zajednice (općine).

Vijeće općine treba da odvoji dio novca od godišnjeg budžeta za implementaciju projekta. Građani daju svoje prijedloge – šta bi trebalo biti poboljšano u općini. Prilikom kreiranja ovih prijedloga učestvuju građani s predstavnicima općine, koji se susreću na lokalnim, ili javnim raspravama i na sastancima u mjesnim zajednicama. Na tim sastancima se diskutuje o tome, šta bi željeli poboljšati u svojoj zajednici, i kako promijeniti. Zajednički prijedlozi se zatim daju na razmatranje vijeću općine da odluči o mogućnosti realizacije. Vrhunac svega će biti glasanje, koji prijedlozi će se  realizovati.

Prednosti za zajednicu (općinu)

Način participativnog budžetiranja omogućava jedan od rijetkih učesničkih metoda direktnog uključivanja građana u procesu donošenja odluka. Općine, koje koriste  ovu metodu:

 • efikasno angažuju aktivne građane u zajednici
 • motiviraju neaktivne građane da se zainteresuju za poboljšanje stanja u općini
 • lakše prikupljaju informacije potrebne za donošenje odluka
 • izgradnja povjerenja građana u vijeće općine i općinsku administraciju
 • bolji pregled funcionisanja općinskih organa

Participativni budžet predstavlja prije svega proces sudjelovanja javnosti. Na osnovu dugogodišnjeg iskustava u Češkoj i u inostranstvu koju ima AGORA, nudimo profesionalnu podršku i saradnju na realizaciji participativnog budžetiranja u skladu sa modelom opisanim u nastavku teksta.

 Osnovne pretpostavke saradnje na projektu

Za uvođenje participativnog budžetiranja neophodno je da vijeće općine na  početku saradnje u projektu odobri:

 1. Količinu novca, kojom će u narednoj godini raspolagati na realizaciji projekata pripremljenih u saradnji vijeća i građana.
 2. Pravila za usvajanje i izbor prioriteta i projekata građana.
 3. Detaljnom procesu kako uključiti građane, vijećnike i općinske službenike.

Na osnovi sljedeća tri kriterija kreiran je Memorandum o razumijevanju/ugovor o realizaciji projekta. Memorandum/ugovor  tačno definiše projekat i plan njegove realizacije. Projekat se temeljiti na sljedećem modelu participativnog budžetiranja:

Agora i UIZBiH besplatno pružaju:

 • Konsultacije na pripremi procesa (pravila, metode uključenja javnosti)
 • Priprema informativne kampanje (saopštenje za javnost, info materijal, web stranice).
 • Vođenje svih sastanaka, edukacija koordinatora u skladu sa potrebnim vještinama za vođenje participativnog budžetiranja.
 • Vođenje javnih sastanaka i vođenje evidencije/zapisnika.
 • Dio sredstava (financija) za participativni budžet, u iznosu od 4.500,00 EUR

Odgovornost i zadaci općine

 • Obezbijediti osobu koja će koordinirati implementaciju projekta
 • Aktivna saradnja odgovorne osobe za odnose sa javnošću na pripremi i realizaciji informativne kampanje
 • Iskoristiti sve dostupne komunikativne kanale u toku informativne kampanje
 • Saradnja i komunikacija između svih odjela u općini.
 • Osigurati salu za sastanke radne grupe i organizovanje javnih sastanaka.
 • Aktivno uključivanje službenika općine u analizi izvodljivosti projekta.

Model Participativnog Budžeta

Uspostavljanje pravila i procedura

Rukovodstvo općine uspostavi osnovna pravila za učešće građana u participativnom budžetiranju. Radne grupe, koje čine predstavnici lokalnih nevladinih organizacija, kulturnih organizacija, škola, i drugih relevantnih institucija i osoba, će učestvovati u uspostavljanju pravila i procedura, pripremi javnih rasprava. Pravila i procedure moraju uzeti u obzir veličinu općine, budžet, ciljne grupe, područja, i kapacitete općine. Dio ovog koraka je da se takođe utvrde komunikativne i informacione strategije. Ta strategija treba da definiše kanale i alate za informisanje i komunikaciju sa građanima o projektu i procesu participativnog budžetiranja.

Informativna kampanja

Od  samog početka implementacije projekta, građani bi trebali da znaju kako se mogu uključiti u predlaganju, izboru i implementaciji projekata koji će biti finansirani iz participativnog budžeta. Informativna kampanja treba da sadrži i prikupljanje povratnih informacija od građana. Sve informacije treba da budu objavljene, ne samo na web stranici općine, već i u biltenima općine, na oglasnim pločama, raznim relevantnim portalima i društvenim mrežama. Informativna kampanja se odvija kontinuirano na temelju strategije komunikacije u cijelom procesu participativnog budžetiranja.

Prijedlozi građana

Građani daju prijedloge šta treba poboljšati u općini i diskutuju o njihovoj prioritetnosti i izvodljivosti. Prijedlozi trebaju biti napisani u obliku prijedloga projekta, koji sažeto opisuje šta je namjera građana, uključujući i procjenu troškova implementacije prijedloga.

Provjera izvodljivosti prijedloga

Predložene projekte treba analizirati da li su u skladu sa budžetom, planom i okvirom participativnog budžeta. Analizu vrše relevantni odjeli u općini. Njihov zadatak je da predložene projekte ocjene i razvrstaju na one, koji ispunjavaju sve uslove, i na one, koje dijelom ispunjavaju uslove i trebaju da se dopune da bi bili u skladu sa osnovnim pravilima i stoga ne mogu biti dio. Rezultati analize se daju autorima projekata.

Sastanci u općini

Na ovim sastancima, autori predstavljaju projekte, građani imaju priliku da razgovaraju o prijedlozima projekata, koji su izvodljivi, definišu potrebne izmjene ili dopune projekta i autori projekta imaju mogućnost da usvoje predložene izmjene ili odbiju.. Predstavnici općine bi trebali opravdati, zašto su odbijeni određeni prijedlozi, i koji su daljnji koraci. Na ovim sastancima građani će imati bolji uvid o mogućim promjenama u svojoj zajednici. U većim općinama ovi sastanci se održavaju u lokalnim zajednicama ili manjim selima, dijelovima općine.

Izbor prijedloga

Prije konačnog izbora prijedloga za realizaciju, autori prijedloga imaju mogućnost da za svoje prijedloge lobiraju podršku među svojim sugrađanima. Glasanje je otvoreno za sve građane općine. Izbor se vrši na principu da daje građanima mogućnost višestrukog izbora. Način glasanja treba da bude što jednostavniji. Najbolja je kombinacija elektronske i pisane ankete  sa eventualnim provjeravanjem identiteta birača. Ako se radi o većoj zajednici, opet je preporučljivo da građani glasaju o prijedlozima u pojedinačnim dijelovima.

Implementacija odabranih prijedloga

Rezultati glasanja jasno pokazuju kakve prijedloge građani preferiraju i koliko će koštati. Rukovodstvo zajednice odobrava implementaciju izabranog projekta iz participativnog budžeta. Ako se u ovoj fazi dogodi, da neki od izglasanih projekata općina neće podržati, mora jasno navesti razloge za to. To se može dogoditi na primjer, ako projekat zahtijeva kompleksnije rješenje, i to je tek otkriveno u fazi procjene izvodljivosti. Poželjno je, da se u realizaciju projekta uključe i sami građani, bilo direktno ili indirektno. Minimalni način uključivanja autora projekta u njegovu implementaciju je kroz radnu grupu, koja zajedno sa općinom priprema realizaciju prijedloga projekta i daje svoj pristanak za definitivan oblik projektne dokumentacije.

  (I can not translate this, it should be vaš e-mail)

 Izaberite

Neka svet zna za participativni budžet!